قیمت کولر های با کیفیت و دارای گارانتی اصلی هیوندای با توجه به قیمت ارز و میزان موجودی در بازار پیوسته دچار تغییر میگردد در حال حاضر قیمت های به روز این کولر به صورت زیر می باشد.

سری اینورتر

کولر گازی اینورتر هیوندای 9000 : 6,500,000  تومان | مشاهده قیمت به روز

کولر گازی اینورتر هیوندای 12000 : 7,200,000  تومان | مشاهده قیمت به روز

کولر گازی اینورتر هیوندای 18000 : 8,950,000  تومان | مشاهده قیمت به روز

کولر گازی اینورتر هیوندای 24000 : 11,000,000  تومان | مشاهده قیمت به روز

سری T1

کولر گازی T1 هیوندای 9000 : 5,450,000 تومان | مشاهده قیمت به روز

کولر گازی T1 هیوندای 12000 : 5,750,000 تومان |  مشاهده قیمت به روز

کولر گازی T1 هیوندای 18000 : 7,200,000 تومان | مشاهده قیمت به روز

کولر گازی T1 هیوندای 24000 : 9,200,000 تومان | مشاهده قیمت به روز

کولر گازی T1 هیوندای 30000 : 12,700,000 تومان | مشاهده قیمت به روز

سری سرد

کولر گازی سرد هیوندای 24000 : 13,600,000| مشاهده قیمت به روز

کولر گازی سرد هیوندای 30000 : در حال حاضر ناموجود| مشاهده قیمت به روز

کولر گازی سرد هیوندای 36000 : 13,550000| مشاهده قیمت به روز

سری پرتابل(قابل حمل)

کولر گازی پرتابل هیوندای 12000: 5,800,000 | مشاهده قیمت به روز 

سری ایستاده

کولر گازی ایستاده هیوندای 48000: 20,600,000 | مشاهده قیمت به روز

کولر گازی ایستاده هیوندای 60000: 23,700,000 | مشاهده قیمت به روز